Herstedlund skoles børnesyn

 Herstedlund Skole Børnesyn

Herstedlund skoles børnesyn tager udgangspunkt i beskrivelserne af børnesynet fra ’Skole for alle’. Vi har endvidere fundet inspiration hos Red Barnet.

Endvidere bygger Herstedlund skoles børnesyn de pejlemærker der er beskrevet i Albertslund kommunes skolestrategi: ’Folkeskole i fællesskab’. Pejlemærker, der har fokus på, at alle børn og unge bliver mødt med forventninger og ambitioner, at alle børn og unge oplever progression i læring og trivsel samt at alle børn og unge oplever at blive livsduelige.

Børn er meget mere end bare kommende voksne – de er selvstændige individer, der udover de almindelige menneskerettigheder, har særlige børnerettigheder, fordi de har behov for og ret til støtte til deres udvikling.

Børnesynet beskriver, hvordan vi opfatter børn, og hvad det betyder for vores konkrete arbejde. Herstedlund skoles børnesyn er funderet i et bestemt værdisæt, og det reflekterer vores visioner og holdninger til børn og barndom.

Herstedlund skoles børnesyn er gennemgående i alt, hvad vi gør og gælder for alle børn og unge, som vi arbejder med. Børnesynet er rettighedsbaseret. Vores børnesyn er funderet i FN’s Børnekonvention, der lægger vægt på at realisere børns rettigheder og gøre dem til livsduelige mennesker.

Børnekonventionen giver os nogle principper, der er universelle. De fem principper er underliggende for Herstedlund skoles børnesyn: Barnets ret til beskyttelse mod diskrimination, princippet om barnets bedste, barnets ret til udvikling og overlevelse, retten til inddragelse samt respekten for at barnets modenhed og evner er under udvikling.

Herstedlund Skole – Børnesyn

Børn og voksne er ligeværdige

Børn er selvstændige individer på lige fod med voksne, og børn og unges perspektiver er lige så vigtige som voksnes. Børn og unge har egne meninger, værdier og handlemåder, som bør respekteres af de voksne, der omgiver dem.

Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab

Børn udvikler sig bedst i trygge miljøer med leg og læring i inkluderende fællesskaber, hvor de føler sig set og hørt, og har positive relationer til andre børn og voksne.

Alle børn har ret til medinddragelse og medindflydelse, hvor deres perspektiver bliver set og hørt.

Det er vigtigt, at børn og unge gives mulighed for at bidrage med egne perspektiver, da det giver dem selvværd, motivation og handlekraft at blive inddraget.

Alle børn er forskellige

Alle børn er forskellige og deres evner og modenhed er under konstant udvikling.Børnene skal mødes der, hvor de er i forhold til deres udvikling, evner og modenhed.

Børn gør, hvad de kan

Alle børn besidder individuelle ressourcer og potentialer. Børn agerer ud fra erfaringer, og det de ved og har lært. Børn forsøger at mestre deres liv og skabe mening i tilværelsen. Deres handlinger har en mening og hensigt – også selvom handlingen ikke synes at være rationel og kan have åbenlyse ulemper.

Problemet er problemet

Børn viser problemet, børn er ikke problemet. Vi forstår ikke problemet som noget børnene ejer og dermed har vanskeligt ved at ændre på. I stedet forstår vi problemet som et udtryk for nogle svære lærings- og trivselsbetingelser i børnenes omgivelser. Disse betingelser har børnene ret til at få støtte til at overkomme af de voksne, som omgiver børnene.

Børn skal mødes i øjenhøjde

En anerkendende og inkluderende kommunikation muliggør positive relationer mellem børn og voksne.