Ny Elev på Herstedlundskole 

Velkommen

Velkommen til Herstedlund Skole. Det er vores håb, at I med denne folder vil få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i skolens daglig-dag. I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte sko-lens kontor eller personale, hvis I har yderligere spørgsmål.
Om Herstedlund Skole
Herstedlund skole er en 2-3-sporet skole med ca. 600 elever og 55 lærere, 15 pædagoger samt skolesekretærer, ledelse, teknisk serviceleder og teknisk servicemedarbejder. SFO Herstedlund skole ligger på skolen. Fysisk er skolen opdelt i tre områder – et indsko-lingsområde, et mellemtrinsområde og et udsko-lingsområde. Hvert område består af klasseloka-ler samt fællesrum/ fællesområder og fungerer således som en mindre og overskuelig enhed for den enkelte elev. På Herstedlund Skole ønsker alle ansatte at gøre en positiv forskel i forhold til elever og forældre. Derfor arbejder vi på at skabe et godt og trygt miljø for eleverne med fokus på faglighed og triv-sel. Vi sætter et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde med forældrene højt, ligesom vi i samarbejde med de øvrige faggrupper søger at skabe de bedste betingelser for elevernes udbytte af både undervisningen og vores fællesskab.

Herstedlund Skole tilbyder
• Sen klassedannelse på 0. årgang
• Årgangssamarbejde og periodevis holddeling
• Legepatruljer
• Engagerede forældre
• Forårskoncert og udstilling
• Kantine

Kontakt til skolen

Skolens kontor:
Christina Gedsø Færge: 43687130

Lise Lindemann Olsen: 43687131

Skoleleder og afdelingsleder for udskolingen:
Søren Hald: 43687153

Viceskoleleder og afdelingsleder for mellemtrin:

Dorte Thygesen: 43687156

Afdelingsleder for indskolingen:

Sofie Dich Hermann: 43687136

SFO leder:
Mette Steen Hoberg: 23829986

Teknisk serviceleder:
Mark Nyborg Larsen: 40304825

Skolens samarbejdspartnere
Det er muligt at skrive til dem via AULA.

Skolens Uddannelses- og ungdomsvejleder:
Claus Johnsen træffes på tlf. 24287587

Skolens PPR-team – team 4
Psykolog:

Maja Johannesson – tlf.: 21562663

Specialundervisningskonsulent – SPUK’er:

Nina Bladt

Tale-/høre-konsulent:

Gudrun Østergaard

Skoletandlægen:     

Kan træffes på tlf.: 43687721

Sundhedsplejersker:

Jane Simonsen tlf. 43687159/21791594

Maria Smed Skovborg tlf. 92433015

 

Elevråd
Skolen har tre elevråd. Et for indskolingen. Et for mellemtrinnet og et for udskolingen. De tre elev-råd fungerer forskelligt både i forhold til arbejds-opgaver og måder at holde møder på. Både repræsentanter fra mellemtrinnets og ud-skolingens elevråd deltager i skolebestyrelsen. Repræsentanter fra mellemtrin og udskoling del-tager desuden i det fælles kommunale elevråds-samarbejde.

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen består af 7 forældre – valgt af og blandt skolens forældre. Forældrerepræsen-tanterne er valgt for en 4-årig periode. Skolebestyrelsen består endvidere af 2 medar-bejder-repræsentanter samt repræsentanter fra elevrådet. Skolens ledelse deltager med sekre-tærfunktion. Der er i øvrigt tradition for, at forældresupplean-terne deltager i møderne. Læs mere om skolebe-styrelsens arbejde på skolens hjemmeside. Vi har en aktiv og meget engageret skolebesty-relse på Herstedlund skole.

Kontaktforældre
På skoleårets første forældremøde vælges et antal kontaktforældre – normalt minimum 2, men meget gerne flere. Kontaktforældrenes funktion er mangeartet. Fx bindeled mellem klassens lærere og forældre, bindeled til skolebestyrelsen, tovholdere ved so-ciale arrangementer for klassen etc. I kan læse mere i folderen om at være kontaktforældre: ”Guide til kontaktforældre”.

Praktiske oplysninger
Ringetider:
Skolen starter kl. 8.10 – se i øvrigt den enkelte klasses skema i AULA.
08.10-09.40: 1.-2. lektion

09.40-10.00: Pause

10.00-11.30: 3.-4. lektion

11.30-11.50: Spisepause 11.50-12.10: Pause

12.10-13.40: 5.-6. lektion

13.40-15.10: 7.-8. lektion

Om eftermiddagen indlægger lærerne pauser i undervisningen.

Kantinen:
På Herstedlund Skole har vi en kantine, som nor-malt er åben 5 dage om ugen. Her kan man købe både varm og kold mad til meget rimelige priser. Kantinens mad er 95% økologisk. Kantinen er primært for 4.-9. årgang. 3. årgang øver sig i at spise i kantinen med deres lærere fra omkring 1. maj. Se information om ugens menu og evt. lukkeda-ge i AULA.

Ordensregler
På Herstedlund Skole vægter vi elevernes faglig-hed og trivsel højt – ingen trivsel uden læring og ingen læring uden trivsel. Læring og trivsel er hinandens forudsætninger.
Derfor har vi på skolen udarbejdet nogle ordens-regler, så vores elever får de bedste forudsætnin-ger for at opnå det optimale udbytte af undervis-ningen.
Vi siger: Gør hvad du kan for at skolen er et godt sted at være!

Hvad kan I som forældre forvente jer af skolen?
Skolen bestræber sig på at gå på to ben Vi har både fokus på børnenes læring og på deres triv-sel gennem sociale fællesskaber. Vi anerkender børnenes forskelligheder og ønsker at møde dem, der hvor de er. Vi tilstræber et gensidigt og højt informationsni-veau. Derfor har vi lavet særlige principper for kommunikation. De kan læses på skolens hjem-meside. På Herstedlund Skole arbejder vi udviklingsorien-teret med fokus på hele tiden at forbedre arbejdet med elevernes læring. Vi afprøver nye pædago-giske tiltag og har en fast rutine for kompetence-styrkelse af alle medarbejdere hvert år. Vores dysleksi-tilbud er vokset ud af denne måde at udvikle os på. Vi finder løsninger sammen! Som en del af Albertslund kommunes skolestra-tegi får alle elever udleveret et digitalt læringsred-skab. 0.-2. årgang får en mini-iPad og 3.-9. år-gang får en chromebook. Skolens IT-politik findes på skolens hjemmeside.
Skolerne, SFO’erne og klubberne i Albertslund arbejder i samarbejde med den kriminalpræventi-ve enhed i kommunen med Relationel Genopret-tende Praksis (RGP) som metode til forebyggen-de trivselsarbejde og konfliktløsning.

Hvilke forventninger har skolen til jer forældre?

Når jeres barn begynder i skole, bevæger I jer ind i en helt ny verden – både jeres barn og jer som forældre. Det gælder både når man er helt ny skolestarter, men også hvis man er tilflytter sene-
re i skoleforløbet.
Når man har sit barn på Herstedlund Skole er dialog og information vigtig i forhold til at skabe en god og udbytterig skolehverdag.
AULA er den digitale platform til kommunikation mellem skole og hjem. Skolen forventer, at I hol-der jer orienteret om jeres barns skolehverdag. Alle ændringer samt beskeder fra jeres barns lærere og pædagoger vil blive lagt ud, så I har mulighed for at følge med i hverdagen på skolen og i SFO’en.
I skal logge på med Nem-ID og oprette et UNI-login som forældre. I kan altid få hjælp til at få styr på adgangen. Henvend jer blot til lærerne, kontoret eller ledelsen. AULA er indført 1. januar 2020 og er stadig nyt for alle, så der vil være en indkøringsperiode, inden alt er på plads.
Skolen forventer, at eleverne møder friske og veludhvilede op, klar til at modtage undervisning i klassen kl. 8.10. Kom gerne lidt før. Lærerne er i klasserne fra 8.05. De vil tage imod eleverne og sørge for, at de er klar til undervisning kl. 8.10.
Husk hver dag:
• Madpakke med eller aftale om at købe mad i kantinen
• Drikkelse eller skolemælk
• Tøj efter vejret
• IPad eller chromebook – opladt hver dag
Skolen forventer, at I/du bakker op om jeres barns skolehverdag. I sørger for, at børnene er forberedte og har lavet lektier, så de kan deltage aktivt i undervisningen og dermed få størst ud-bytte af den daglige undervisning.
Endvidere forventer skolen, at I/ du bakker op om og deltager i barnets øvrige skoleliv. Det vil sige, at I deltager aktivt i bl.a. forældremøder, arrange-menter, traditioner, trivselsgrupper og på alle måder bidrager til, at Herstedlund Skole bliver et godt sted at være og lære – for alle