Guide til Kontakt forældre!

Guide til Kontakt forældre

Her kan du læse guide til kontaktforældre fra skolebestyrelsen.

Velkommen som kontaktforælder!

Kontaktforældrene er i høj grad med til at præ-ge livet i klassen og på skolen. Det er en vigtig og sjov opgave, der giver mulighed for kontak-ter på kryds og tværs og for at komme tæt på skolens liv.
Du indgår som kontaktforældre i et samarbejde med klasselærere om at styrke trivslen i klas-sen, og relationerne forældrene imellem.
Vi anbefaler, at der er minimum to kontaktforæl-dre i hver klasse – gerne flere, og at de repræ-senterer både piger og drenge.
I denne guide beskriver vi de forventninger, vi har til samarbejdet mellem kontaktforældrene og lærerne/pædagogerne samt Skolebestyrel-sen. Desuden giver guiden konkrete ideer til arrangementer og mødetemaer, som kontakt-forældrene kan arbejde med.

Valg af kontaktforældre

Kontaktforældre vælges af den enkelte klasse på det første forældremøde i skoleåret. Det er vig-tigt, at der er tale om reelle valg hvert år, så nye interesserede nemt kan komme ind og sikre ny energi.
Der vælges typisk mellem to og fem kontaktfor-ældre. På mødet kan de afgående kontaktforæl-dre give deres erfaringer videre, og klassen kan forventningsafstemme, hvad den vil bruge kon-taktforældrene til fremover. Når nye kontaktforæl-dre er valgt, skal deres kontaktinfo hurtigst muligt på AULA, så de er til at få fat på. På det første forældremøde i 0. klasse vil en re-præsentant fra Skolebestyrelsen deltage for at fortælle om arbejdet i bestyrelsen.
Skolebestyrelsen står desuden til rådighed, hvis klassen ønsker besøg i forbindelse med et møde eller arrangement

Støtte og sparring i rollen som kontaktforælder

Klassens lærerteam har som sagt fingeren på pulsen i klassen. Får du som kontaktforælder henvendelser om et problem i klassen, som du ikke føler, du kan eller skal håndtere, så kontakt klassens lærere.
Skole-hjem-vejlederen kan også være behjælpe-lige med at komme med gode råd i forhold til, hvordan man på bedst mulig vis skaber trivsel og fordrer de sociale relationer i klassen. Vejlederen kan altid kontaktes via AULA.
Vi glæder os til samarbejdet og kan naturligvis kontaktes, hvis du har spørgsmål til guiden eller kontaktforældrerollen i det hele taget.
Har du brug for at komme i kontakt med skolens ledelse eller Skolebestyrelsen, kan vi kontaktes via AULA.
Du er meget velkommen til både at ringe og skrive! Yderligere kontaktinfo findes på hjem-mesiden.
Med venlig hilsen
Ledelse og personale på Herstedlund Skole og SFO og Skolebestyrelsen

Hvad er min rolle som kontakt-forælder?

Som kontaktforældre har du støtte og sparring i lærer eamet i forhold til møder mv. Du kan regne med lærerteamet hjælper med:
• Opstart af klasse samarbejdet – planlægning af møder og hvem der bliver kontaktforældre
• Løbende samarbejde om forældremøder – to gange om året – mødeindhold / praktisk hjælp.
• Hjælp til sociale arrangementer, forældrekon-takt, tilmelding, lokaler.
• Sparring omkring trivselsemner (emnerne æn-drer sig over tid).
Klassens lærerteam har fingeren på pulsen i klassen. Det kan forekomme, at der ved enkelte lejligheder vil opstå behov for sparring, fx om-kring kommunikation, ved omlægning af under-visningen mv.

Forældremøder

Kontaktforældrene inviteres af klassens lærere til at deltage i et formøde inden forældremøder for at planlægge forældremødets dagsorden i sam-arbejde. Forældremøder finder sted to gange om året.

Sociale arrangementer

Det bidrager til et godt miljø i klasse, hvis der jævnligt afholdes sociale arrangementer. Kon-taktforældre bidrager ofte til det ved at tage initia-tiv til arrangementer af forskellig art.
Kontaktforældrene beslutter selv hvilke aktiviteter og arrangementer, de vil være med til at igang-sætte.
Husk her, at det ikke nødvendigvis er kontakt-forældrene, der skal stå for alt det praktiske omkring arrangementet; opgaver kan med fordel uddelegeres til andre forældre i klas-sen.
Følgende skal derfor blot ses som inspiration til, hvad kontaktforældrene kan sætte i gang, evt. som tilbagevendende årlige traditioner:
• Morgenmad på skolen
• Julehygge en morgen eller eftermiddag
• Forældreforedrag (med udgangspunkt i job, interesser osv.)
• Tur til Dyregården
• Filmaftener
• Lejrbål med snobrød og leg ved Herstedhøje
• Overnatning i shelter i Vestskoven
• Klassefest på skolen
• Forældrearrangement/fest hvor forældrene bliver rystet sammen
• Bowlingtur
• Virksomhedsbesøg på forældrenes arbejds-pladser
• Administrere en klassekasse

Planlægning

Det er nemt at blive løbet over ende af hverda-gen. Derfor er det en god investering for kontakt-forældrene at planlægge årets forløb (evt. med et årshjul) og få plottet ind i kalenderen, hvornår der skal foregå hvad, og hvem der har hvilke opga-ver.
Forslag til mødetemaer
Her følger nogle forslag til, hvad det kan være godt at drøfte blandt klassens forældre og lære-re. Nogle temaer er kun relevante på enkelte klassetrin – andre kan være relevante på tværs af samtlige årgange:
Indskoling:
Fødselsdagspolitik (gaver, slik o.s.v.)
Legegrupper
Sociale relationer/mobning
Omgangstone og sprog
Mobiltelefoni/sociale medier
Mellemtrin:
Lommepenge
Fritidsinteresser
Tøjvaner/dresscode
Medbestemmelse og selvstændighed
Mobiltelefoni/sociale medier
Udskoling:
Udvikling og pubertet
Rygning og alkohol
Mobiltelefoni/sociale medier
Klassefester og private fester
For yderligere inspiration kan et besøg på hjem-mesiden www.skole-foraeldre.dk være en god idé. Her findes en uddybende guide til kontaktfor-ældre.
Der er ligeledes mange gode forslag og inspirati-on at hente på https://foraeldrefiduser.dk/

Samarbejde med Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen sætter rammerne for skolens liv, og jo mere Skolebestyrelsen ved om skolens liv, desto bedre kan den udføre sit hverv. Her kan kontaktforældrene give input og være hørings-part for Skolebestyrelsen.
Én gang årligt arrangerer Skolebestyrelsens for-ældrerepræsentanter et møde med kontaktforæl-drene. Dette møde skal sikre dialog og skabe mulighed for at dele erfaringer og lade sig inspi-rere af hinanden.